جواب

بنام یکتای هستی بخش.    سوالات 20 تایی فصل7 کتاب زیست پیش تجربی کلاسهای کنکور......مولف: مهدی امان اله پور

ردیف

2

به طور معمول صفات چشمگیر در جانوران نر, ..................

1) احتمال بقای جاندار را کاهش میدهد و کم هزینه است .

2) ضامن بقای ژنهای فرد و جبران کننده ی هزینه ی مصرفی است .

3) احتمال تولید مثل را افزایش میدهد وبرای بقای جاندار الزامی است .

4) رقابت بین نرها را افزایش میدهد ودر جلب نظر ماده ها موثر می باشد .

1

1

در شکل گیری کدام رفتار , عاملی نقش دارد که در سایر رفتارها بی تاثیر است ؟

1) آواز خواندن گنجشک                                                            2) آشیانه سازی مرغ عشق

3) بر گرداندن تخم به درون لانه توسط غاز ماده                             4) بیرون انداختن تخم میزبان توسط جوجه ی کوکو

2

2

کدام نوع یادگیری , در دوره مشخصی از زندگی یک جاندار رخ میدهد ؟

1) حل مسئله                         2) نقش پذیری                       3) عادی شدن                     4) شرطی شدن فعال

3

2

کدام عبارت در مورد شقایق دریایی نادرست است ؟

1) با پنهان کردن دلقک ماهی ها به بقای آن ها کمک می کند .

2) تحت تاثیر حرکات مداوم آب ، شاخک های حسی خود را منقبض می کند .

3) به جز بعضی ماهیها ، جانوران دیگر از نیش سمی اش در امان نیستند .

4) از هم زیستی با دلقک ماهی ها ، به طور مستقیم سود یا زیانی نمی بیند .

4

4

در شرطی شدن کلاسیک ، پس ازمدتی ، محرک ......................

1) غیر شرطی ، به تدریج به جای محرک شرطی قرار می گیرد .

2) غیر شرطی ، پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ایجاد می کند .

3)شرطی ، برای بروز پاسخ مناسب ، نیازمند محرک شرطی دیگری است .

4) شرطی ، برای بروز پاسخ مناسب ، مستقل از محرک غیر شرطی عمل می کند .

5

2

کدام عبارت درباره نقش پذیری نادرست است ؟

1) در حفظ و بقای جاندار ارزش زیادی دارد .                       2) منحصر به تشخیص وشناسایی مادر است .

3) نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد .                 4) در دوره مشخصی از زندگی یک جاندار رخ میدهد .

6

3

در خصوص آزمایش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه­ی کشتی چسب(تحت نام گونه1و2)انجام گرفت، کدام عبارت نادرست است؟

1)اندازه­ی کنام واقعی و بنیادی برای افراد گونه­ی 2یکسان است.

2)عدم وجود گونه­ی2، اندازه­ی کنام واقعی گونه­ی 1 را بیش تر می­کند.

3)وجود گونه­ی 1 دسترسی به منابع زیستی را برای گونه­ی 2 محدود می­کند.

4)شرایط زندگی در مناطق پایینی صخره­های ساحلی برای افراد گونه­ی 1 قابل تحمل است.

7

2

کدام عبارت در ارتباط با راه های عبور آب جذب شده از طریق ریشه­ی گیاهان، درست است؟

1)آب در مسیر پروتوپلاستی از درون واکوئل­ها عبور نمی­کند.

2)نیروی اسمزی در در حرکت آب در مسیر غیرپروتوپلاستی دخالت ندارد.

3)نیروی دگرچسبی مولکول­های آب به دیواره­ی آوندهای چوبی مانع حرکت

 آب به سمت بالا میشود.

4)تنها نیروی موثر در حرکت آ ب در مسیر پروتوپلاستی نیروی هم چسبی

بین مولکول­های آب است.

8

2

کدام عبارت در مورد شقایق دریایی نادرست است؟

1)با پنهان کردن دلقک ماهی ها به بقای آن ها کمک میکند.

2)تحت تاثیر حرکات مداوم آب شاخک­های حسی خود را منقبض می­کند.

3)به جز بعضی ماهی­ها جانوران دیگر از نیش سمی­اش در امان نیستند.

4)از همزیستی با دلقک ماهی ها به طور مستقیم سود یا زیانی نمی­بیند.

9

1

هر زنبور ماده می­تواند...................

1)بقای ژن­های خود را تضمین کند.                          

              2)تولیدمثل جنسی یا غیرجنسی داشته باشد.

3)تخمک­هایی با توانایی بارور شدن داشته باشد.              

          4)غیرمستقیم ژن­های خود را به نسل بعد منتقل سازد.

10

1

گاوهای وحشی قطبی،....................شیرهای نر شرق آفریقا که تازه به

رهبری گله رسیده اند، با رفتارهشان، مرگ میر افراد کوچک جمعیت خود

را ....................می­دهند.

1)برخلاف – کاهش                       2)مانند- کاهش       

         3)برخلاف- افزایش              4)مانند- افزایش

11

2

کدام عبارت نادرست است؟

خصوصیات چشم گیر در جانوران نر،............

1)ممکن است تنها در فصل­های ویژه ای ظاهر شوند.

2)تنها در جانورانی که سیستم تک همسری دارند، دیده می­شود.

3)سهم نسبی فرد را در تشکیل خزانه­ی ژنی نسل بعد، افزایش می دهد.

4)صفات هزینه بری هستند و ممکن است شانس بقای فرد را کاهش

دهند.

12

موفق باشید: مهدی امان اله پورتاريخ : جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ | ۲۳:۴۱ بعد از ظهر | نویسنده : مهدی امان اله پور |